For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Ochrana údajov / Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prihlásením sa na webovú stránku www.burzoblsak.sk/online potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmito podmienkami a zároveň s nimi súhlasite a zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.      Tieto všeobecné podmienky užívania stanovujú pravidla pre registrovaných uživateľov webového portálu www.burzoblsak.sk/online

1.2.      Tieto pravidlá sú záväzné rovnako medzi uživateľmi a poskytovateľom a medzi uživateľmi navzájom.

1.3.      Webový portál www.burzoblsak.sk/online je webovým rozhraním, ktoré umožňuje registrovaným uživateľom ponúkať, predávať, kupovať a vymieňať určité výrobky a služby, ale nie na komerčnej báze. Webový portál www.burzoblsak.sk/online ďalej umožňuje registrovaným uživateľom vzájomnú komunikáciu na webovom portály prostredníctvom pošty uživateľov.

1.4.      Prispením na webový portál www.burzoblsak.sk/online uživateľ prehlasuje, že sa zoznámil s obsahom týchto podmienok užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online

 

2. Definácia pojmov

2.1.      Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť:

Názov: KAPL s. r. o.

IČO: 50886037

Adresa: Plickova 12, 831 06 Bratislava

Kontakt:  www.burzoblsak.sk/online/kontakt

2.2.      Webovým portálom sa rozumie webový portál www.burzoblsak.sk/online, ktorý zriadil a udržuje poskytovateľ

2.3.      Uživateľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na webovom portály www.burzoblsak.sk/online a vytvori tak svoj profil.

2.4.      Profilom sa rozumie súbor informácii o uživateľovi zostávajúci z údajov uvedenných v čl. 3.2. týchto podmienok.

2.5.      Službou poskytovateľa sa rozumie poskytnutie webového priestoru a vytvorenie profilu na webovom portály, na ktorom môžu uživatelia ponúkať, predávať, kupovať a vymieňať určité produkty, alebo využívať či ponúkať iné služby. Súčasťou týchto služieb je zároveň uloženie týchto informácii na zabezpečenom servery poskytovateľa.

2.6.      Produktami sa rozumie oblečenie, doplnky, obuv, handmade, a iné produkty určené na ďalšie použitie.

2.7.      Službou sa rozumie určitý druh činnosti, ktorý uživateľ na webovom portály ponúka inému uživateľovi.

 

3. Registrácia

3.1.      Využívať služby poskytovateľa je opravnený iba registrovaný uživateľ.

3.2.      Pri registrácii je uživateľ povinný uviesť e-mail, uživateľské meno a heslo.

3.3.      Registrácia na webovom portály je zdarma.

3.4.      Každý uživateľ je oprávnený vytvoriť si iba jeden profil. V prípade, že Používateľ zistí, že uživateľ používa viac profilov naraz. Je oprávnený podľa svojho uváženia:

a) zrušiť všetky profily uživateľa,

b) zrušiť len niektoré profily uživateľa.

3.5       Uživateľ sa zaväzuje urobiť aktualizáciu informácií uvedených v čl. 3. Týchto podmienok pri každej ich zmene. Poskytovateľ nezodpovedá a nezaručuje sa za úplnosť, pravdivosť, správnosť a aktuálnosť obsahu profilu a na ňom zverejnených informácii.

3.6.      Poskytovateľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody z nepravdivých, neúplných a neaktuálnych informácii o uživateľoch uvedenými na webovom portály.

3.7.      Všetky údaje o uživateľoch Poskytovateľ ukladá na zabezpečenom servery. Tieto údaje sú zverejnené na webovom portály v rozsahu nastavenom uživateľom a slúžia iba k umožneniu predávať a vymieňať produkty alebo služby.

3.8.      Všetky informácie posiela Poskytovateľ uživateľovi na e-mail uvedený pri registrácii uživateľa.

3.9.      Uživateľ je oprávnený požiadať písomne alebo e-mailomv na online@burzoblsak.sk o zrušenie profilu na webovom portály. Poskytovateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti.

4. Princíp fungovania webového portálu www.burzoblsak.sk/online

4.1.      Poskytovateľ poskytuje uživateľom webový priestor na webovom potály, v ktorom uživatelia môžu za určitých stanovených podmienok týmito podmienkami, umiestňovať ponuky svojich produktov či služieb, kupovať alebo vymieňať ponúkané produkty či služby a komunikovať medzi sebou.

4.2.      Uživateľ neplatí Poskytovateľovi poplatok za poskytnutie služieb na webovom priestore.

4.3.      Poskytovateľ na webovom portály nepredáva svoje vlastné produkty či služby a ani produkty či služby iných uživateľov. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu, kvantitu a dostupnosť predávaných produktov a služieb a zároveň Poskytovateľ nezodpovedá za komunikáciu medzi Uživateľmi, priebeh predaja alebo výmeny produktov alebo služieb a za výsledok transakcie.

4.4.      Produkt alebo služba zverejnená na profile uživateľa nie je ponukou k uzavretiu zmluvy. Jedná sa iba o podnet k podaniu návrhu na uzavretie zmluvy.

4.5.      Poskytovateľ nevystupuje ako sprostredkovateľ pri uzavretí zmluvy. Neprináleží mu odmena z uzavretej zmluvy medzi uživateľmi.

4.6.      Podmienky kúpnej, výmennej alebo inej zmluvy, najmä predmet tejto zmluvy, platobné podmienky za produkt alebo službu a taktiež platobné podmienky dopravy si stanovujú uživatelia jednotlivo samostatne.

4.7.      Uživateľ nie je oprávnený využívať portál www.burzoblsak.sk/online na komerčné účely. Nie je oprávnený na svojom profile alebo profile ostatných uživateľov zverejňovať odkazy na svoje alebo iné cudzie internetové obchody

4.8.      Uživatelia nie sú oprávnení uzatvárať zmluvy s inými uživateľmi na báze zmluvného vzťahu podnikateľ – spotrebiteľ. Všetky zmluvy týkajúce sa kúpy alebo výmeny produktov alebo služieb sú uzatvárané výhradne medzi dvomi fyzickými osobami, pričom ani jedna z týchto osôb nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

5. Pravidla umiestnenia produktov a služieb na webovom portály www.burzoblsak.sk/online

5.1.      Produkty alebo služby uživatelia umiestňujú na webový portál pomocou webového formuláru

5.2.      V tomto webovom formulári je uživateľ povinný uviesť popis produktu alebo služby (charakteristika, veľkosť, farba, atď.), kategóriu produktu alebo služby a priložiť fotografiu konkrétneho ponúkaného produktu alebo služby.

5.3.      Poskytovateľ nezodpovedá a neručí z úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii uvedených uživateľom v čl. 5.2.

5.4.      Uživatelia nie sú oprávnení ponúkať,vymieňať či predávať produkty alebo služby,

a) ktoré sú v rozpore s platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä sa jedná o produkty a služby, pri ktorých je platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky obmedzená alebo vylúčená možnosť odcudzenia alebo poskytovania. Jedná sa najmä o zbrane, omámne a návykové látky, potraviny, kozmetiku po expiračnom dátume, lieky a ďalšie.

b) v prípade, že je k tomu potrebné príslušné verejnoprávne oprávnenie, ktorým uživateľ nedisponuje. Jedná sa napr. O príslušné živnostenské oprávnenie, hygienické povolenie, povolenie k predaju liečiv, potravín a pod.

c) v prípade, že by predajom prišlo k porušeniu práv duševného vlastníctva na základe autorského zákona a zákona o ochranných známkach. Uživateľ tak nie je oprávnený ponúkať, predávať alebo vymieňať produkty a služby, ktoré sú napr. označené registrovanou ochrannou známkou, ale zjavne sa nejedná o originálny výrobok a ku ktorému mu nenáležia autorské majetkové práva atď.

d) ktoré hanobia alebo podnecujú nenávisť k národu, rase, náboženstvu alebo etnickej skupine osôb.

e) ku ktorému nemá uživateľ vlastnické právo, alebo nie je určený inou osobou k manipulácii s týmito produktami alebo službami.

5.5.      Uživatelia nie sú oprávnení využívať webový portál ku komerčnému predaju produktov alebo ku komerčnému ponúkaniu služieb. Za komerčné ponúkanie produktov či služieb je považované také jednanie uživateľa, smerujúce k získaniu zisku a to bez ohľadu na to, či má alebo nemá príslušné živnostenské alebo iné verejnoprávne oprávnenie k podnikaniu.

5.6.      V prípade, že uživateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť mu uloženú čl. 5 týchto podmienok, je uživateľ povinný nahradiť poskytovateľovi celkovú škodu z toho vzniknutú.

 

6. Práva a povinnosti uživateľov

6.1.      Uživateľ sa zaväzuje, že nim ponúkané produkty a služby a zároveň jeho jednanie na webovom portály www.burzoblsak.sk/online bude v súlade s platnými právnymi predpismy Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

6.2.      Uživateľ je povinný úvádzať informácie o svojej osobe a ponúkaných produktoch alebo službách úplne a pravdivo. Informácie nesmú byť zavádzajúce a klamlivé. V prípade, že poruší túto svoju povinnosť, nenesie poskytovateľ zodpovednosť za škodu spôsobenú uvedením týchto nesprávnych a nepravdivých informácii uživateľom.

6.3.      Užvateľ používa webový portál na vlastnú zodpovednosť. Uživateľ je povinný poctivo, pred uzatvorením každého obchodu s iným uživateľom overiť identitu a zvážiť dôveryhodnosť zmluvného partnera. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť a ani cez všetky opatrenia nemôže zaručiť, že uživateľ neuviedol alebo neuvádza nepravdivé a neúplné informácie.

6.4.      Každý uživateľ nesie zodpovednosť za dohodnuté podmienky každej jednotlivej zmluvy. Dohodnutie podmienok zmluvy, ceny, dopravy a ďalších podmienok je plne na uživateľoch. Za prípadné reklamácie nie je zodpovedný poskytovateľ, ale príslušní uživatelia.

6.5.      Uživateľ nesmie používať webový portál www.burzoblsak.sk/online k nelegálnym činnostiam, nelegálnym transakciám a podvodom.

6.6.      V prípade, že uživateľ vkladá fotografie k ponúkaným produktom alebo službám, zaväzuje sa týmto, že nezasiahne do autorských práv tretích osôb, a tiež do práv na ochranu osobností tretích osôb. Uživateľ prehlasuje, že v prípade, že je na fotografií vyobrazená iná osoba ako uživateľ, má uživateľ jej súhlas s využitím a zverejnením jej vyobrazenia. V prípade, že sa preukáže toto prehlásenie ako nepravdivé, je užívateľ povinný poskytovateľovi nahradiť celkovú škodu z toho vzniknutú.

6.7.      Uživateľ sa ďalej zaväzuje,

a) že ním vkladané fotografie neobsahujú erotické či pornografické prvky,

b) že ním poskytované produkty a služby nebudú obsahovať reklamu či odkazy na webové portály s rovnakým alebo podobným zameraním ako je burzoblsak.sk/online

c) že dáta iných uživateľov uvedené na webovom portály burzoblsak.sk/online nebude zhromažďovať, rozširovať a to spoplatnene alebo bezplatne, a že v prípade porušenia tejto povinnosti je povinný poskytovateľovi nahradiť celkovú vzniknutú škodu z toho vzniknutú,

d) že ním ponúkané produkty a služby a cena nebudú v zjremom nepomere.

 

7. Práva a povinnosti poskytovateľa

7.1.      Poskytovateľ je oprávnený na základe jeho uváženia, zrušiť alebo blokovať profil uživateľa, zmazať príspevky v internetovom fóre, blokovať témy vo fóre, zmazať príspevky v komentároch, alebo zmazať ponúkané produkty alebo služby v prípade, že uživateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť mu stanovenú týmito pravidlami a zároveň ak,

a) uživateľ pri registrácii uvedie klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce údaje,

b) uživateľ bude na webovom portály burzoblsak.sk/online používať vulgárne výrazy, napádať iných uživateľov alebo administrátorov poskytovateľa, alebo na internetovom fóre bude uvádzať nepravdivé a klamlivé výroky,

c) uživateľ bude pri popise ním ponúkaných produktov a služieb uvádzať klamlivé, zavádzajúce a nepravdivé informácie,

d) uživateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v čl. 4.8. týchto podmienok,

e) uživateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť pre umiestnenie produktov alebo služieb uvedených v čl. 5 týchto podmienok,

f) uživateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť mu uloženú v čl. 6 týchto podmienok.

7.2.      Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť aktivitu webového portálu www.burzoblsak.sk/online

7.3.      Poskytovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za trvalú kontinuitu aktivity webového portálu www.burzoblsak.sk/online

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1.      Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje iba v takom rozsahu, ktorý stanovujú tieto podmienky a iba za účelom stanoveným v týchto podmienkách.

8.2.      Všetky osobné údaje uvedené uživateľom na jeho profile poskytovateľ ukladá iba v elektronickej podobe.

8.3.      Uživateľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov.

8.4.      Súhlas udelený uživateľom k spracovaniu osobných údajov môže uživateľ kedykoľvek odvolať. Musí tak urobiť písomnou formou.

8.5.      Poskytovteľ sa zaväzuje, že nebude nijakým spôsobom poskytovať informácie uvedené uživateľom tretím osobám.

8.6.      Poskytovateľ je registrovaným spracovateľom osobných údajov.

 

9. Zmena podmienok užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online

9.1.      Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť podmienky užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online

9.2.      O tejto zmene poskytovateľ uživateľov informuje na webovom portále, prípadne vo forme správy zaslanej uživateľom. V prípade, že uživateľ nesúhlasí s obsahom zmenených podmienok užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online, má právo požiadať poskytovateľa o zrušenie profilu. Poskytovateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť do 30 praconých dní od doručenia žiadosti.

9.3.      Uživateľ potvrdzuje súhlas so znením aktuálnej verzie podmienok užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online pri každom použití svojho profilu. Každý uživateľ je zodpovedný za priebežné sledovanie podmienok užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1.    Otázky vyslovene neupravené týmito podmienkami sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianským zákonníkom.

10.2.    Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté z týchto podmienok užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online predovšetkým zmierlivou cestou. Poskytovateľ a uživateľ preto súhlasí, že prípadné spory vzniknuté zo vzťahu medzi Poskytovateľom a uživateľom alebo v súvislosti s nimi budú Poskytovateľ a uživateľ riešť najprv za účasti nezávislého mediátora a až v prípade neúspechu mediácie uplatnia svoje sporné právo v súdnom konaní. Poskytovateľ a uživateľ prehlasujú, že mediátor bude menovány z osôb vedených na zozname mediátorov akreditovaných v Slovenskej advokátskej komory alebo zoznamu mediátorov.

10.3.    Tieto podmienky užívania webového portálu www.burzoblsak.sk/online sú platné od 1. 7. 2018.

 

 

 

Prehlásenie o ochrane údajov

 

1. Základné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na distribučnú platformu www.burzoblsak.sk/online („webová stránka“), ktorú riadi spoločnosť KAPL s. r. o., adresa Plickova 12, 831 06 Bratislava („my alebo „Burzoblšák“) a na aplikáciu Burzoblšák („aplikácia“). Viac informácii o tom, ako sa s nami spojiť, nájdete v 13. bode tohto textu.

Vaše súkromie berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani nepredávame za finančný poplatok ďalším stranám. Všetky osobné údaje budeme zhromažďovať a uchovávať na základe ustanovení a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, iných právnych predpisov a neposkytneme ich žiadným ďalším osobám, s výnimkou prípadov, kde povinnosť k tomu vzniká na základe právnych predpisov, alebo by to bolo potrebné z dôvodu poskytovania našich služieb, alebo by tieto údaje boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu.

Služby poskytované na našej webovej stránke a/alebo v aplikácii („platforma“) môžu fungovať iba v prípade, že zhromažďujeme, poskytujeme, mažeme alebo inak spracovávame Vaše osobné údaje. Osobné údaje predstavujú všetky neanonymné informácie spojené s osobou, ktorej totožnosť je zistená alebo môže byť zistená. V prípade webovej stránky www.burzoblsak.sk/online ide o tieto osobné údaje: uživateľské meno, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov je popísané, ktoré Vaše údaje zhromažďujeme a z akého dôvodou ich spravujeme počas využívania služieb na webovej stránke www.burzoblsak.sk/online a zároveň sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov spomenuté aj Vaše zákonné práva a možnosti.

Niektoré služby na webovej stránke Burzoblšák poskytujú tretie strany. V prípade, že budete tieto služby využívať, budú platiť zásady ochrany osobných údajov tretích strán. Tretie strany Vás môžu pred použitím takýchto služieb na základe zákona o ochrane osobných údajov požiadať o udelenie povolenia a/alebo súhlasu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov dopĺňajú základné pravidlá („pravidlá“), ktoré tvoria základ Vašej dohody s Burzoblšák o používaní webovej stránky („dohoda o používaní“). V prípade problémov medzi pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov budú uplatňované ustanovenia posledného z dokumentov.

 

2. Ktoré Vaše údaje spravujeme?

2.1.      Pripojenie k webovej stránke či k aplikácii

Keď sa pripojíte k webovej stránke alebo k aplikácii, a nieste registrovaný k webovej stránke ako uživatel, spravujeme nižšie uvedené údaje:

 • anonymnú IP vášho zariadenia;
 • informáciu o prehliadači používanom vo vašom zariadení;
 • obsah a univerzálne adresy (URL), ku ktorým sa pripájate;
 • datum a čas pripojenia.

V prípade, že sa pripájate pomocou mobilných zariadení do aplikácie Burzoblšák, sú zaznamenávané nižšie uvedené údaje:

 • model a výrobca vášho mobilného zariadenia
 • operačný systém Vášho mobilného zariadenia („iOS“, „Android“).

Bez Vášho výslovného povolenia nepoužijeme vyššie uvedené osobné údaje, obzvlášť IP adresu, s výnimkou prípadu, kedy by bolo takéto použitie nevyhnutné (i) k poskytovaniu našich služieb a/alebo (ii) za účelom bezpečnosti, konkrétne proti kybernetickým útokom, takým, ako je zhromažďovanie údajov, alebo za účelom prevencie narušenia poskytovania služieb a prevencie programov nedisponujúcich povolením.

2.2.      Uživateľská registrácia

Abyste mohli využívať platformu Burzoblšák, obzvlášť pokiaľ sa jedná o uzatváranie komerčných transakcií prostredníctvom platformy, používanie systému elektronických platieb alebo zaistenie spätnej väzby a komunikácie s inými uživateľmi, potrebujete prostredie Burzoblšák. Za týmto účelom sa musíte prihlásiť ako uživateľ na webovej stránke alebo na platforme. V prípade, že máte účet na Facebook alebo Google, môžete sa prihlásiť pomocou jedného z týchto účtov.

(a) Registrácia prostredníctvom Vášho účtu na Facebook alebo Google

V prípade, že sa prihlasujete prostredníctvom účtu na Facebooku alebo Google, budete z našej webovej stránky alebo aplikácii presmerovaný na webovú stránku Facebook alebo Google a budete požiadaný o vyplnenie údajov svojho účtu na Facebook alebo Google. Potom, akonáhle vyplníte prihlasovacie údaje na Google, Burzoblšák obdrží od Google nižšie uvedené údaje o Vašom Google účtu:

 • Fotografiu z účtu
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailovú adresu

V prípade vyplnenia prihlasovacích údajov k Vašemu Facebook účtu a neskôr, ako sa dostanete na Facebook sa môžete rozhodnúť, aké údaje nám poskynete spolu so svojím:

 • verejným účtom (konkrétne – uživateľské meno, pohlavie, fotografiu účtu). Môžete sa tiež rozhodnúť, či nám poskytnete aj:
 • e-mailovú adresu
 • počet Facebookových priateľov

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, že nevykonáte zmeny v registrácii cez Facebook, budú zvolené všetky vyššie uvedené údaje z Facebook.

V prípade, že stlačíte tlačítko „Pokračovať ako“ (anglicky „Continue as…“) budete súhlasiť s tým aby zvolené údaje boli poskytnuté Burzoblšák.

Údaje obdržané od Facebook a Google budú použité na vytvorenie Vášho Burzoblšák účtu. To znamená, že použijeme názov Vášho zákaznického účtu na Facebook alebo Google, ako názov Vášho uživateľského účtu a tento názov bude viditeľný návštevníkom webovej stránky a uživateľom aplikácie.

V prípade obdržania prístupu k počtu Vašich priateľov na Facebook, budeme tento údaj používať na Vašom účte, aby sme iným uživateľom ukázali počet Vašich priateľov na Facebook a mohli týmto spôsobom zvyšovať Vašu dôveryhodnosť pri uzatváraní obchodov. Ďalšie údaje obdržané od Facebook alebo Google nebudú v rámci platformy nikomu prístupné.

Kedykoľvek môžete odpojiť vlastný účet na Facebook alebo Google. Urobiť tak môžete vo svojom Burzoblšák účte v „Moje nastavenia“. V prípade, že ste pri prvej registrácii neprepojili svoj účet s účtami na Facebook alebo Google, môžete to urobiť neskôr.

(b) Registrácia bez použiti účtu na Facebook alebo Google

V prípade, že si neprajete byť prihlásený prostredníctvom účtu na Facebooku alebo Google, na našej webovej stránke alebo v aplikácii, budete požiadaný o vyplnenie nižšie uvedených údajov:

 • Uživateľské meno (povinná informácia)
 • E-mailová adresa (povinná informácia)
 • Heslo (povinná informácia)

Vaše uživateľské meno bude viditeľné pre všetkých uživateľov platformy. Iné údaje, uvedené v dobe prihlásenia viditeľné nebudú. Vaše uživateľské meno môže byť v akomkoľvek povolenom formáte a nemusí sa zhodovať s Vašim pravým menom.

2.3.      Správa účtu

Po prihlásení môžete vo svojom profile doplniť a uložiť nepovinné informácie. Vo svojom účte zvoľte odkaz „Edituj profil“.

(a) Nastavenie účtu

V “Edituj profil“ môžete uložiť nižšie uvedené informácie:

 • Uživateľské meno
 • Telefónne číslo
 • Pohlavie
 • odkaz na Facebook
 • odkaz na Twitter
 • odkaz na Google+
 • odkaz na Linkedin
 • Mesto bydliska
 • Profilový obrázok
 • Popis „O mne“

Všetky informácie, ktoré predkladáte v odkze „O mne“, budú viditeľné iným návštevníkom webovej stránky a uživateľom aplikácie.

 2.4.      Komunikácia, komentáre a hodnotenie

V prípade používania našich služieb budeme zhromaždovať nižšie uvedené údaje:

 • Správy, ktoré si na našej platforme vymienate s ostatnými uživateľmi;
 • Príspevky na fóre;
 • Komentáre k produktom a službám ponúkaným iným uživateľom;
 • Hodnotenie;
 • Vašu komunikáciu s inými uživateľmi.

Z technických dôvodov bude tento obsah sprístupnený na internete a po ukončení Vašej dohody o užívaní našej platformy. Vaše meno v každom prípade nebude viditeľné a bude uvedená poznámka, že tento obsah vytvoril uživateľ, ktorý nie je aktívny (viď. naše Pravidla)

 

3. Účel spravovania vašich údajov

V rozsahu, ktorý nie je popísaný v 2. oddiely, vaše údaje spravujeme za nižšie uvedené účely:

3.1.      Poskytovanie služieb

Vaše údaje spravujeme na základe dohody o užívaní, z dôvodu, aby sme mohli poskytovať služby, ktoré využívate prostredníctvom našej plaftomy:

 • Vytváranie podmienok k nákupu a predaju produktov a služieb na webovej stránke burzoblsak.sk/online
 • Za účelom Vašej identifikácie
 • Vytváranie podmienok ku komunikácii s inými uživateľmi
 • K posielaniu správ nevyhnutných k účelu poskytovania služieb
 • Aby sme mohli poskytovať svoje služby bez technických problémov a aby sme mohli identifikovať a odstraniť tieto problémy

3.2.      Zákonom zaistené práva, vylepšenie našej platformy, identifikácia a prevencia nepovolenej činnosti, bezpečnosť systému

Vaše údaje budeme rovnako spracovávať v snahe o ochranu oprávnených záujmov www.burzoblsak.sk/online a ktorýchkoľvek tretích strán:

 • Riešenie sporov, dodržovanie, realizácia a ochrana našich pravidiel a našich práv
 • Analýza a hodnotenie užívania našej platformy za účelom stáleho zlepšovania našich produktov a služieb
 • Prevencia a odhalenie neoprávnenej činnosti, obzvlášť podvodov a uplatnenie nápravných prostriedkov
 • Prevencia v oblasti bezpečnosti našej platformy, našich zabezpečených údajov a kybernetických útokov a iných hrozieb voči integrite našej platformy

 

4. Bezpečnosť na internete

Prístup k vašemu účtu je chránený vami zadaným heslom. Nikomu neprezradzujte svoje heslo. Keď skončíte prácu na www.burzoblsak.sk/online, nezabudnite sa odhlásiť stlačením tlačítka Odhlásiť sa, najmä v prípade, ak používate verejný počítač. Žiadame vás, aby ste venovali pozornosť tomu, že posielanie údajov prostredníctvom internetu (napr. E-mailom) nie je vždy úplne bezpečené a nedá sa zaistiť, aby sa k ním dostali tretie strany.

Na ochranu podnikáme všetky možné technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné k ochrane vašich údajov od neoprávneného zmazania a prístupu k ním a od ich neautorizovanej zmeny, odhalenia alebo vymazania. Prístup k vašim údajom je poskytovaný tým osobám, ktorým sú údaje potrebné za účelom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Také osoby sú zaviazané k ochrane údajov uplatňovanými zákonmi o ochrane osobných údajov.

 

5. Spracovanie údajov poskytnutých tretím osobám

Za účelom poskytovania špecifikých služieb www.burzoblsak.sk/online môže zaistiť externých poskytovateľov služieb. Spomenutí poskytovatelia služieb sa ujímajú procedúr spracovania údajov naším menom a podľa našich pokynov. Tretie strany, ktoré spravujú osobné údaje, Burzoblšák vyberá veľmi zodpovedne a dodržuje všetky právne predpisy na ochranu osobných údajov. Rovnako zaisťujeme, že spracovanie údajov je vedená na základe uzavretých zmlúv s tretími stranami a na základe právnych predpisov.

Procedúry spracovania údajov našim menom zahrňajú:

 • Poskytovanie technickej infraštruktúry našej platformy a poskynutie miesta na serveroch
 • Odosielanie údajov
 • Analýzu používania
 • Potvrdenie účtu
 • Obsluhu užívateľov a spracovanie prieskumu mienky
 • Údržbu a bezpečnosť našej platformy (napr. prevenciu proti podvodom a obťažovaniu)

Za určitých okolností môže byť našim externým dodávateľom poskytnutý prístup k vašim údajov, avšak iba za účelom spracovania údajov. Podľa dohody sú také tretie strany zaviazané zaistiť, aby ich úroveň ochrany osobných údajov bola aspoň rovnocenná tomu, čo zaisťujeme my a zodpovedala právnym predpisom. Všetky nami spravované údaje zostávajú pod našou kontrolou. Stále sledujeme súlad s našimi pokynmi, úrovňou ochrany údajov a zmluvnými záväzkami dohodnutými so správcom údajov.

Niektorí z týchto dodávateľov služieb sa môžu nachádzať v krajinách ležiacich za hranicami EU/EHS, kde úroveň ochrany osobných údajov môže byť podľa štandardov EU/EHS považována za nedostačujúcu. Bez ohľadu na to máme s takými poskytovateľmi služieb uzatvorené zodpovedajúce dohody (alebo iné platné záruky), ktoré zaišťujú, aby vaše údaje boli chránené podľa stanovených požiadaviek a budú podniknuté všetky nevyhnutné opatrenia. Pokiaľ máte otázky ohľadom našich poskytovateľov služieb, spojte sa so zákazníckov podporou našej platformy na online@burzoblsak.sk. Na vašu žiadosť vám vždy poskytneme dodatočnú informáciu o zárukách uplatňovaných na ochranu údajov.

 

6. Fixácia verejného obsahu vo vonkajších systémoch vyhľadávania

Meno uživateľa, profilový obrázok a informácie obsiahnuté v odkaze „O mne“ na vašom účte (viď. vyššie body 2.2. a 2.3.), a ďalší vami pridaný a zverejnený obsah, napr. predávané produkty alebo služby, správy na fóre, komentáre k produktom a službám (viď. vyššie body 2.4. a 2.6.) a dátum vášho prihlásenia a čas posledného pripojenia sú voľne prístuné na internete, a sú preto zahrnuté do výsledkov vyhľadávania externých vyhľadávačov. Z tohto dôvodu vám doporučujeme nezverejňovať žiadne adresy, čísla mobilných telefónov, e-mailových adries, poprípade kontaktné, citlivé alebo súkromné informácie.

 

7. Poskytovanie vašich údajov tretím stranám

Burzoblšák neposkytuje žiadne vaše osobné údaje ďalším tretím stranám alebo osobám. Burzoblšáku je zákonom uložená povinnosť poskytovať osobné údaje a (alebo) údaje o využívaní platformy štátnym alebo dozorujúcim inštitúciám v miere, ktorá je nevyhnutá v snahe o zamedzenie ohrozenia verejnosti a trestného stíhania.

Vo všetkých ďalších prípadoch budú vaše údaje poskytované tretím osobám iba v prípade, že dáte povolenie alebo sami udelíte prístup k vaším údajom tretím stranám (okrem tretích strán viď. vyššie oddiel 5)

 

8. Použitie cookies

8.1       Nevyhnutné cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré naša platforma ukladá do vášho počítača alebo iného zariadenia pripojenému k internetu, ako sú tablety alebo mobilné telefóny, navštívená webová stránka ich odosiela do internetového prehľadača. Pokiaľ nastavenia vášho prehľadača povolujú cookies, váš prehľadač text pripojuje v podobe malého súboru.

V prípade, že tieto zásady ochrany údajov neuvádzajú inak, nami používané cookies sú nevyhnutné k funkcionalite a fungovaniu našej platformy. Zahrňuje to cookies, ktoré umožňujú pripojiť sa k zabezpečenej časti našej platformy. Väčšina cookies z vášho zariadenia sa vymažú po odpojení vášho prehľadača. Informácie chránené v nevyhnutných cookies používame iba k tomu, aby sme poskytli požadované služby alebo funkcie.

8.2       Súhlas s cookies

Keď sa pripájate k našej platforme, ukazujeme vám informáciu o cookies a zároveň vás žiadame o súhlas s používaním cookies. Tieto cookies nám napomáhajú:

 • Identifikovať, aká je návštevnosť našej platformy a ako sa chovajú návštevníci. Pomáha nám to vylepšiť funkčnosť našej platformy.

V inforácii o cookies je vám poskytnutá informácia o tom prečo používame cookies. Pokračovať vo využívaní našej Platformy môžete potom, ako si prečítate tiezo zásady o využívaní cookies, a budete súhlasiť s tým, že budeme využívať cookies k vyššie uvedeným účelom („Súhlas s cookies“).

Viac informácii o tom, ako www.burzoblsak.sk/online používa cookies a ako môžete odvolať svoj súhlas alebo odmietnuť cookies, najdete nižšie.

8.3       Spravovanie vami nastavených cookies

Svoj webový prehliadač môžete konfigurovať tak, že odmietnete niektoré alebo všetky cookies, alebo tak, aby bol vždy vyžadovaný súhlas s ich prijatím. V prípade, že cookies odmietnete, funkcionalita niektorých z našich služieb môže byť obmedzená. Informácie o tom, ako môžete zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača, nájdete na www.aboutcookis.org alebo www.allaboutcookies.org. V prípade, že sa k našej platforme pripájate z niekoľkých zariadení (napr. mobilného telefónu, tabletu, počítača, atď.), ste povinný zaistiť, aby webový prehliadač každého zariadenia bol prispôsobený k vašej volbe cookies.

8.4       Používánie Google Analytics

Táto webová stránka používa prostredníctvom Google Analytics, Google Inc („Google“) poskytovanú službu webovej analýzy. Google analytics používa cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu toho, ako využívate webovú stránku. Cookies vytvárajú informácie spojené s tým, ako používate webovú stránku a sú chránené na servere Google v USA. Na našej platforme sme aktivovali anonymnú IP, a preto v členských štátoch EU a v iných krajinách, ktoré podpísali dohodu o europskom hospodárskom priestore, vašu IP adresu Google vopred skráti. Úplná adresa bude poskytnutá a chránená na servere Google v US a iba za výnimočných okolností. Google tieto informácie používa v mene Burzoblšáku o zhodnotenie toho, ako využívate webové stránky, na vytvorenie informácii o aktivite webovej stránky a poskytovanie dodatočných služieb Burzoblšáku, spojených s webovou stránkou a používaním internetu. Ako časť funkcionality Google Analytics IP adresa vašej webovej stránky nebude spájaná s inými údajmi, ktorými disponuje Google. Máte možnosť nepovoliť, aby vo vašom počítači boli ukladané cookies, a to zmenou nastavenia svojho webového prehliadača. V prípade, že tak urobíte, niektoré funkcie webovej stránky pre vás môžu byť obmedzené. Taktiež môžete zabrániť Google v zaznamenávaní údajov uložených cookies, založených na tom, ako používate webovú stránku (vrátane vašej IP adresa) a spravovať také údaje stiahnutím a inštalovaním doplnkov webového prehliadača z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

V prípade, že našu webovú stránku navštevujete v prehliadači, ktorý nemá tento doplnok, môžete zabrániť Google Analytics vykonávať zaznamenávanie údajov stlačením odkazu TU. Tak budú vytvorené cookies odkazu, čím bude zamedzený ďalší záznam údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Radi by sme vás upozornili, že v prípade, že vymažete všetky cookies svojho prehliadača, cookies odkazu budú taktiež vymazané.

V prípade, že máte záujem o zoznámenie sa so zásadami cookies, kliknite na tlačitko TU.

8.5       Používanie cookies tretímy stranami

Keď používate internetové služby Burzoblšáku, môžu byť v snahe o zhromaždenie údajov vo vzťahu k vám používané cookies iných dodávateľov alebo webových signálov. Môže sa tak stať v snahe zistiť skupinu, aktivovať kontextuálnú reklamu alebo cieľové kampane. Akonáhle dáte povolenie k používaniu cookies, budeme hodnotiť uživateľské účty pod pseudonymom. Z toho nebude možné zistiť totožnosť osoby.

Nekontrolujeme pozorovacie technológie týchto tretích strán a ich používanie. Ochranu cookies takýchto tretích strán a pozorovanie uskutočňované ich prostredníctvom môžete prerušiť tým, že zmeníte nastavenie svojho prehliadača.

8.6       Popis cookies

Popis cookies používaných na našej Platforme, môžete nájsť na odkaze Zásady používanie cookies.

 

9. Právo na zmenu

Nakoľko svoje služby neustále rozvíjame, vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad Ochrany osobných údajov kedykoľvek, a to na základe záväzných zákonov. Všetky zmeny budú zverejňované na tejto stránke. Kvôli zmenám by ste mali túto stránku neustále kontrolovať.

 

10. Dĺžka ochrany vašich údajov

V prípade, že nie je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov inak, alebo to neplynie zo zákonov, budeme uchovávať:

 • Osobné údaje, v bodu 2.1. – 60 dní odo dňa ich zaznamenania
 • Všetky ďalšie osobné údaje uvedené v tomto Prehlásení o Ochrane osobných údajov – tri mesiace odo dňa, kedy bude vymazaný váš účet na Burzoblšák, alebo tri mesiace potom, čo váš účet nebude aktívny päť rokov.

 

11. Vaše práva garantované zákonom a spojené s vašimi údajmi

Na základe zákonných ustanovení na ochranu osobných údajov máte kedykoľvek právo:

 • byť informovaný o údajoch, ktoré spravujeme a požiadať o kópiu týchto údajov (právo byť informovaný/ná). So všetkými údajmi, ktoré nám aktívne sprostredkovaváte na tejto platforme (od bodu 2.2. do bodu 2.6.), sa môžete kedykoľvek oboznámiť na účte Burzoblšák;
 • požiadať o opravu neprešných údajov a podľa druhu spracovania doplniť nedostačujúce údaje (právo na opravu). Všetky údaje, ktoré nám aktívne sprostredkovaváte na našej platforme (od bodu 2.2: do bodu 2.6.), môžete kedykoľvek zmeniť sami na svojom Burzoblšá účte (s výnimkou odoslaných správ a všetkých správ na fóre alebo v hodnotení);
 • v prípade závažných dôvodov požadovať, aby vaše údaje boli vymazáne (právo na vymazanie);
 • požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov, v prípade, že to je v súlade so stanovenými kritériami (právo na obmedzenie spracovania);
 • v prípade, že sú zákonom stanovené kritéria, máte nárok na získanie údajov v čitatelnej štrukturovanej forme, ktorá môže byť poskytnutá inému správcovi údajov, alebo ak je to technicky možné, povolenie, aby ich poskytol Burzoblšák (právo na poskytnutie údajov);
 • Byť subjektom rozhodovania, nie celkom odkázaným na automatizované spracovanie, pokiaľ nebudú splnené zákonné podmienky pre automatizované rozhodovanie.

V prípade výnimočných okolností máte taktiež právo odmietnuť zákonné spravovanie vašich údajov. Ak sú vaše údaje spravované za účelom priameho marketingu, môžete byť proti takému spravovaniu (právo odmietnuť).

Máte rovnako právo kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste dali pri prihlásení sa alebo užívaní našich služieb. Takéto odmietnutie neovplyvní oprávnenosť spravovania údajov poskytnuté do odmietnutia a založené na poskytnutom súhlase. Pokiaľ sa jedná o používanie cookies, môžete využiť mechanizmy odhlásenia a deaktivácie vytvorených na rozdielne služby (viď. zásady ochrany osobných údajov na jednotlivé služby tejto webovej stránky, bod 8.4.). Vo vašom webovom prehliadači budú následne umiestnené deaktivačné cookies poukazujúce na to, aké údaje z vášho prehliadača nebudú zaznamenavané. Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že v prípade ak zo svojho počítača vymažete všetky cookies, dojde rovnako k vymazaniu deaktivačných cookies. Vyššie popísaný proces budete musieť opakovať, a tiež v prípade ak použijete našu platformu na inom zariadení alebo v inom prehliadači.

Aby sme mohli naplniť všetky práva vymenované v tomto oddiely, môžete sa obrátiť na Burzoblšák na nižšie uvedených kontaktoch. Bez ohľadu na akékoľvek iné opatrenia na zabezpečenie ochrany práv máte kedykoľvek právo na podanie žaloby u dozorných inštitúcii.

 

12. Naše kontaktné informácie

V prípade, že máte otázky ohľadom spravovania údajov v dobe používanie našej platformy alebo otázky ohľadom vašich práv, môžete použiť nižšie uvedené údaje:

online@burzoblsak.sk

Názov: KAPL s. r. o.

Adresa: Plickova 12, 831 06 Bratislava

Kontakt:  www.burzoblsak.sk/online/kontakt

 

13. Zoznam udelených súhlasov

Aby sme mohli zaistiť úplnú jednoznačnosť vo vzťahu k procedúram spravovania údajov, môžete nás požiadať o zaslanie zoznamu vami udelených súhlasov na vašu e-mailovú adreu. Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu uvedenú v bode 12. Týchto zásad ochrany osobných údajov. Pri používaní našej platformy ste mohli súhlasiť s používaním cookies.

 

Top